Adatkezelési tájékoztató

Média Unió A Társadalmi Tudatformálásért Alapítvány (székhely: 1033 Bp., Hajógyári-sziget, Hrsz: 23796/58; cjsz: 01-09-076598; adószám: 10551167-2-43; „Adatkezelő”) számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet („GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

A www.felemelotortenetek.hu internetes címen található weboldal („Weboldal”) böngészése egyúttal a Szabályzat elfogadását is jelenti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Weboldalról történő elnavigálás következtében felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, LinkedIn) adatkezelése kapcsán adatkezelőnek az adott közösségi portál adatkezelési tájékoztatójában megjelölt adatkezelő minősül, a Média Unió A Társadalmi Tudatformálásért Alapítvány azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

1. AZ ADATKEZELŐ

1.1.  A Weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
        Adatkezelő megnevezése: Média Unió A Társadalmi Tudatformálásért Alapítvány
        Adatkezelő címe: 1033 Bp., Hajógyári-sziget, Hrsz: 23796/58
        Adatkezelő telefonszáma: +36-30/39-39-755

Adatkezelő e-elérhetősége: info@mediaunio.hu

Az adatkezelés helye: 1033 Bp., Hajógyári-sziget, Hrsz: 23796/58

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. A Szabályzat 2021. május 31. napján lép hatályba és az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. A Szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára. E Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjára.

2.3. A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki az Adatkezelő munkavállalóival kapcsolatos adatkezelésre. Ezen adatkezelések tekintetében az Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata(i) irányadó(k).

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. Az adatkezelés célja a Weboldalon szereplő szolgáltatások (kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, Pályázati anyagok online beküldésének rögzítése, stb.) teljesítése.

3.2. A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév), elérhetőség (e-mail cím), valamint a felhasználók által önkéntesen megadott egyéb adatok (pl. fénykép-, hang- vagy képfelvétel).

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1. A 2011 évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A Médiaunió Alapítvány a pályázat és annak elbírálása során a személyes adatok kezelését kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján végzi.

Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a pályázaton való részvétel és bírálat céljából végzi. A 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó jognyilatkozatot a kiskorú szülője, vagy gondviselője a megfelelő nyilatkozat aláírásával adja meg. 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1. Valamennyi Pályázó esetében: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Pályázat lezárultát, 2021.07.31-ét követő 30 napig;
nyertes Pályázó esetében: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a történetek megfilmesítését követő 1 évig

7. AZ ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ, PÁLYÁZÓ) JOGAI

7.1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban nyújtsa.

7.2. Jog a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez

Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei,
 • adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
 • az adattovábbítással érintett személy vagy szervezet kilétét,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • a hozzájárulás bámely időpontban történő visszavonásához való jogról,
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

7.3.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon ara vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelést érintő információkhoz hozzáférést kapjon.

7.4. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.5. A törléshez, elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlása iránti kérelmet nem köteles teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
 • igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő megakadályozná, amennyiben:

 • az adatkezelés a hozzájárulását alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak.

8. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

8.1. A Weboldal adatkezelése

A Weboldalhoz bárki a személyes adatai közlése, valamint kilétének felfedése nélkül hozzáférhet, a Weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Weboldalon tárolt valamennyi tartalomból.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja. A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldalon megjelenő linkajánlók, tájékoztatók stb. tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár.

8.2. Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő a Weboldal név nélküli meglátogatása során keletkezett adatokat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra, a rendszer biztonságának növelésére, a jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása céljából használja fel. Ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak és az Adatkezelő ezeket nem kapcsolja össze személyes adatokkal; ezek az adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani.

Az Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, stb.) úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A Weboldal által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) szakasza értelmében az érintett előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli.

A sütik a látogató által használt böngészőben tilthatók le.

8.3. Pályázat beküldésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén és a Weboldal „Elmesélem” menüpontjának segítségével valamennyi felhasználó felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azáltal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a vele történő kapcsolatfelvétel céljából önként megadja az adatait az Adatkezelő számára.

Az „Elmesélem” menüpontot igénybe vevő felhasználók az üzenet elküldésével önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott módon, a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 1 évig, elektronikusan kezelje.

Az „Elmesélem” menüpont használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a nevének, e-mail címének, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatainak, valamint az általa beadott Pályázat leírásának az Adatkezelő általi, a kapcsolatfelvétel során megjelölt célra való felhasználásához.

9. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

9.1. Az érintett (Pályázó) kérelmezheti az Adatkezelőnél: (a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, (b) a személyes adatai helyesbítését, valamint (c) a személyes adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

9.2. Amennyiben az érintett (Pályázó) úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy

b) bírósághoz fordulhat.

9.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. és a GDPR tartalmazza.

10. ADATFELDOLGOZÁS

10.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. Az Adatkezelő adatfeldolgozó igénybevételéről az érintetteket előre tájékoztatja.

10.2. Az Adatkezelő megbízásából esetlegesen adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelési követelményeknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó a Média Unió Alapítvány előzetes írásbeli eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

10.3. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint végzi az adatok kezelését, és a feldolgozás során kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint járhat el. Az adatfeldolgozó érdemi döntést nem hozhat a tudomására jutott személyes adatokról. Az adatfeldolgozó nem jogosult arra, hogy saját célra adatfeldolgozást végezzen. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó munkavállalói megismerhetik, azonban sem az adatfeldolgozó, sem az adatfeldolgozó munkavállalói nem továbbíthatják azokat harmadik személyeknek.

10.4. A Weboldal üzemeltetése érdekében az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbíthatja a jelen bekezdésben feltüntetett adatfeldolgozó felé:

ADATFELDOLGOZÓ NEVEELÉRHETŐSÉGADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG
EsterCom Kft., 1052 Budapest, Piarista köz 2.szorenyi.roland@estercom.huHonlap üzemeltetése, karbantartása, frissítése
11. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

11.1. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

11.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

12.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

12.2. Amennyiben a Szabályzat módosítása a Weboldal felhasználói személyes adatainak kezelését bármilyen módon érinti, az Adatkezelő a változtatásokról az érintettet (felhasználót) e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a Szabályzat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő ismételten kéri az érintett (felhasználó) hozzájárulását az adatainak további kezeléséhez.

13. EGYÉB KÉRDÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

2021. május 31.

Média Unió A Társadalmi Tudatformálásért Alapítvány
Adatkezelő